Algemene Voorwaarden Laurentius Coaching

 

Hier vindt u de Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op de producten en diensten geleverd door Laurentius Coaching.

Laurentius Coaching, gevestigd te Voerakker 3, 6713 SB, Ede Gld, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83050450.


1. DEFINITIES EN ALGEMEEN
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Maurice Laurentius Wallenburg: bedrijf Laurentius Coaching, handelende als zelfstandig gevestigd coach;
– Cliënt: de persoon aan wie door de coach advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
– Afnemer: de zakelijke relatie die deelneemt aan een coaching sessie, coaching traject, opleiding, cursus, programma, clinic, seminar, de (online) community;
– Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de coach wordt uitgeoefend;
– Arts: de huisarts of specialist door wie de Cliënt naar de coach is verwezen.
Laurentius Coaching geeft advies aan de Afnemer/Cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de Afnemer/Cliënt per direct op de hoogte gesteld.


2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (Cliënt) of een zakelijke relatie (Afnemer) die deelneemt aan een coaching sessie, coaching traject, opleiding, cursus, programma, clinic, seminar de community.
b. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk product en dienst van Laurentius Coaching.
c. Zowel door aanschaf van een product of dienst, alsook door deelname hieraan verklaart Afnemer/Cliënt akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden.
d. Alleen indien hiervan schriftelijk wordt afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
e. Laurentius Coaching kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website van Laurentius Coaching (www.laurentiuscoaching.com). Op verzoek kan de Algemene Voorwaarden online verstrekt worden.
f. Indien een bepaling, of een deel van een bepaling, in deze Algemene Voorwaarden (1) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift verdrag of Europese richtlijn, (2) onredelijk bezwarend wordt geacht, of (3) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigend wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van een betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Laurentius Coaching toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.
g. Afnemer/Cliënt gaat de overeenkomst, wanneer het product of dienst van Laurentius Coaching betrekking heeft tot het opleiden, coachen, faciliteren en/of begeleiden van coaches, aan in de hoedanigheid van een bedrijf. Afnemer/Cliënt kan dan geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.
h. Laurentius Coaching heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Afnemer/Cliënt te weigeren.
i. Laurentius Coaching behoudt zich ten alle tijden het recht om toegang te ontzeggen, zonder verdere opgaaf van reden.

3. BASIS
Laurentius Coaching kan de Afnemer/Cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Laurentius Coaching de verwijzende arts, indien van toepassing, op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de Afnemer/Cliënt worden zonder toestemming van de Afnemer/Cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. Indien u gebruik maakt van onze diensten dan gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens en audio en/of video opnamen van sessies voor het uitvoeren van de door u gevraagde dienst.


4. OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst tussen Laurentius Coaching en Afnemer/Cliënt ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Afnemer/Cliënt. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de Afnemer/Cliënt een e-mail voor het registratiesysteem en/of intakeformulier en indien van toepassing bepaalde delen van de website van Laurentius Coaching.
b. Voor Laurentius Coaching ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door de Afnemer/Cliënt aan al haar verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
c. Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Laurentius Coaching. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Afnemer/Cliënt kosten met zich meebrengen.
d. Een overeenkomst tussen Laurentius Coaching en een Afnemer/Cliënt kan, afhankelijk van het gekochte programma, bestaan uit: 1. Een coachingsessie of coachingtraject. 2. Een clinic, die voor een bepaalde tijd recht geeft op deelname aan een clinic, workshop of presentatie. 3. Een (online) programma, cursus en/of opleiding, welke voor een bepaalde tijd recht geeft op ontvangen van (online) informatie, kennis en kunde. 4. Een abonnement, dat in meerdere varianten voorkomt:
e. Maandelijks toegang verkrijgen en behouden in de community van Laurentius Coaching. ii. Een onderhoudsprogramma door Laurentius Coaching. iii. Voltallig programma met 1-op-1 coaching, training en bijpassende toegang in de community.
f. Een Afnemer/Cliënt kan een abonnement/traject ten alle tijden vervangen door een hoger abonnement/traject. Een abonnement/traject vervangen door een lager abonnement/traject kan alleen tegen het einde van de looptijd van het betreffende abonnement. In het geval van een jaarabonnement heeft het nieuwe abonnement een looptijd van minimaal één jaar. Het oude abonnement komt te vervallen per ingangsdatum van het nieuwe abonnement.


5. ABONNEMENTEN EN EENMALIGE AANKOPEN
a. Een abonnement, traject, programma, opleiding, cursus, clinic of enig andere vorm van dienst of product welke geleverd wordt door Laurentius Coaching is persoonlijk en niet overdraagbaar.
b. Een abonnement, traject, programma, opleiding, cursus, clinic of enig andere vorm van dienst of product welke geleverd wordt door Laurentius Coaching is beperkt geldig. De individuele geldigheid wordt vermeld bij aanschaf van het programma. Tevens kan deze door de Afnemer/Cliënt opgevraagd worden bij laurentiuscoaching@gmail.com. Indien de geldigheid is verlopen, kan Afnemer/Cliënt hier geen aanspraak meer op doen.
c. Indien Afnemer/Cliënt een abonnement of traject heeft afgesloten waar een eenmalige aankoop bij is inbegrepen, en Afnemer/Cliënt heeft reeds in een eerder of later stadium betaald voor een eenmalige aankoop, zal hier geen verrekening van plaatsvinden.
d. De geldigheid van een abonnement of traject wordt niet opgeschort wanneer een Afnemer/Cliënt tijdens looptijd ervan een eenmalige aankoop bij Laurentius Coaching verricht.
e. Een abonnement voor bepaalde tijd is ten alle tijden opzegbaar tegen het einde van het abonnement en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.
f. Een abonnement voor onbepaalde tijd is ten alle tijden opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Mail hiervoor naar laurentiuscoaching@gmail.com.


6. INSCHIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING
a. Voor aanvang van de behandeling deelt Laurentius Coaching de Cliënt/Afnemer mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden, tenzij anders vermeld.
b. Laurentius Coaching is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst.
c. Laurentius Coaching beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.
d. Prijsverhogingen hebben geen invloed op reeds afgesloten abonnementen of trajecten voor bepaalde tijd, alsook niet voor reeds aangeschafte losse diensten of producten die geen abonnement of traject zijn.
e. Betaling aan Laurentius Coaching dient contant, via het online betalingssysteem of door overschrijving plaats te vinden. De Afnemer/Cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde diensten. De Afnemer/Cliënt dient de rekening voorafgaande de dienst plaatsvindt of anders volgens de schriftelijk overeengekomen betalingstermijn betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Laurentius Coaching gerechtigd het factuurbedrag met € 25,00 administratiekosten te verhogen.
f. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Laurentius Coaching gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
g. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Afnemer/Cliënt alle kosten, die Laurentius Coaching, of een door Laurentius Coaching ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Afnemer/Cliënt aan Laurentius Coaching verschuldigd is, aan Laurentius Coaching verschuldigd.
h. Laurentius Coaching heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Afnemer/Cliënt niet tijdig aan haar verplichten heeft voldaan.


7. ANNULERING EN VERHINDERING
a. De Afnemer/Cliënt kan de aangeschafte dienst of product binnen 14 dagen na inschrijving nog kosteloos annuleren, zolang de levering van de dienst of het product nog niet gestart is. Daarna kan er door Afnemer/Cliënt niet meer geannuleerd worden en is restitutie niet mogelijk. De betalingsverplichting blijft dus van kracht.
b. De Afnemer/Cliënt kan uitsluitend via de mail annuleren. Deze mail dient verstuurd te worden naar laurentiuscoaching@gmail.com.
c. Op de Afnemer/Cliënt rust de bewijslast voor het juist en tijdig uitoefenen van de annulering.
d. Indien de Afnemer/Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij Laurentius Coaching hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de Afnemer/Cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Laurentius Coaching geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Laurentius Coaching gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende dienst aan de Afnemer/Cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.
e. Laurentius Coaching heeft het recht om overeengekomen diensten op te schorten indien door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan Laurentius Coaching bij aanvang van de te leveren dienst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.


8. INTELLECTUEEL EIGENDOM
a. Het intellectuele eigendom van al het materiaal dat door Laurentius Coaching verstrekt wordt is en blijft van Laurentius Coaching en mag niet worden overgedragen. Men mag het materiaal op geen enkele wijze vermenigvuldigen of verspreiden. Tevens mag de Afnemer/Cliënt geen persoonlijke inlogcodes en/of wachtwoorden delen met derden.
b. Alle uitingen van Afnemer/Cliënt zullen automatisch intellectueel eigendom worden van Laurentius Coaching. Let op: het is niet toegestaan om via Laurentius Coaching content te posten die als onrechtmatig, racistisch, discriminerend en/of obsceen beschouwd kan worden.
c. Afnemer/Cliënt zal de community, website, of enerlei andere communicatiebron van Laurentius Coaching gebruiken voor expliciet ongeautoriseerde commerciële uitingen. 

d. Afnemer/Cliënt respecteert het intellectueel eigendom van Laurentius Coaching.
e. Laurentius Coaching behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Afnemer/Cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Laurentius Coaching noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de Afnemer/Cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Afnemer/Cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Laurentius Coaching verstrekt zijn.


9. AANSPRAKELIJKHEID
a. Deelname door Afnemer/Cliënt aan een willekeurige dienst en/of product van Laurentius Coaching geschiedt op eigen risico.
b. Laurentius Coaching, haar medewerkers en ingehuurde krachten zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen van Afnemer/Cliënt aan of tijdens een (willekeurige) training, cursus, dienst en/of ander product.
c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Laurentius Coaching, haar medewerkers of ingehuurde krachten, is Laurentius Coaching niet aansprakelijk.
d. Laurentius Coaching is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Afnemer/Cliënt mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een product en/of dienst van Laurentius Coaching. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico gevolgd.
e. Laurentius Coaching is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of na, een door Laurentius Coaching geïnduceerde training, product of dienst.
f. Een Afnemer/Cliënt dient zelf in te schatten of hij/zij/het geschikt is voor deelname aan een training, product of dienst.
g. Laurentius Coaching behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een product, dienst en/of programma.
h. Laurentius Coaching is niet verzekerd voor schade van een Afnemer/Cliënt. Een Afnemer/Cliënt, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een product en/of dienst.
i. De Afnemer/Cliënt doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een product en/of dienst is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
j. Het advies en/of de begeleiding van de coach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de Afnemer/Cliënt van door Laurentius Coaching verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Laurentius Coaching.
k. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Laurentius Coaching verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Laurentius Coaching nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Laurentius Coaching om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Laurentius Coaching te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Laurentius Coaching is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
l. Bij aanvaarden van advies en begeleiding van Laurentius Coaching heeft Afnemer/Cliënt kennisgenomen van deze algemene voorwaarden en is Afnemer/Cliënt op de hoogte dat Laurentius Coaching geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener is en in de praktijk dus geen medisch zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverleners.
m. Dat Afnemer/Cliënt op de hoogte is dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines. De sessies van Laurentius Coaching zijn geen vervanging van de behandelingen van een arts en/of specialist. Dat Afnemer/Cliënt geïnformeerd is dat de sessies van Laurentius Coaching nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of specialist van Afnemer/Cliënt.
n. Dat Afnemer/Cliënt heeft begrepen dat de diensten van Laurentius Coaching door Afnemer/Cliënt op vrijwillige basis wordt aanvaard, zonder garanties.
o. Afnemer/Cliënt duidelijk door Laurentius Coaching is geïnformeerd dat Afnemer/Cliënt niet stopt met haar medische behandeling(en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten.
p. Dat Afnemer/Cliënt begrijpt dat coaching, Laurentius Coaching, IEMT-behandelingen geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.
q. Dat Afnemer/Cliënt haar eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zult voortzetten of laten en Afnemer/Cliënt begrijpt dat Laurentius Coaching geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.


10. DISCLAIMER EN PRIVACY
a. Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Laurentius Coaching doet zijn uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om diensten aan u te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan u te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. Laurentius Coaching verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dat geldt ook voor audio en video opnamen van onder andere sessies. Deze gegevens gebruikt Laurentius Coaching voor de volgende doeleinden: i. Het verlenen en factureren van onze diensten; ii. Het verzenden van onze nieuwsbrieven; mits u zich daarvoor hebt aangemeld; iii. De afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan; iv. Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen u en Laurentius Coaching te kunnen uitvoeren; en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht; v. Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren; vi. De verstrekking van informatie of aanbiedingen;
b. Indien u dit wenst kunt u alle gegevens die Laurentius Coaching heeft in onlineafspraken.nl opvragen en daar inzicht in krijgen. Info hierover kunt u tijdens uw bezoek aan onze praktijk opvragen. Er is geen toegankelijkheid van anderen en ook heeft u in de dossiers van anderen geen toegang. c.
c. Laurentius Coaching respecteert de privacy van haar Afnemer/Cliënt en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwde informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld. d.
d. De werknemers en/of ingehuurde krachten van Laurentius Coaching en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
e. Hoewel Laurentius Coaching de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van al haar communicatiemiddelen, kan Laurentius Coaching niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat. De Afnemer/Cliënt doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan de zijde van Laurentius Coaching sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
f. De websites van derde partijen waarnaar op onze communicatiemiddelen wordt verwezen, worden niet door Laurentius Coaching gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Laurentius Coaching aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze verwezen sites.
g. De inhoud van de website, appsysteem en community is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website, of de inhoud daarvan, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laurentius Coaching.
h. Het verdere Privacy beleid wordt in het Privacy & Cookie beleid op de website (www.laurentiuscoaching.com) verder toegelicht.


11.KLACHTEN
a. Een Afnemer/Cliënt dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Laurentius Coaching zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd, te melden bij Laurentius Coaching, en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Afnemer/Cliënt de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht kan uitsluitend naar laurentiuscoaching@gmail.com worden ingediend bij Laurentius Coaching.
b. De klacht dient volledig en duidelijk omschreven te zijn en voorzien van eventuele bewijsmiddelen.
c. Laurentius Coaching beantwoordt de door Afnemer/Cliënt ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien Laurentius Coaching verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt Laurentius Coaching dit direct per e-mail aan de Afnemer/Cliënt na de constatering hiervan.
d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig sector 12 van deze Algemene Voorwaarden


12. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
a. Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk wordt bevestigd via Laurentius Coaching.
b. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
c. Op geschillen die voorkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, is alleen de burgerlijk rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de coach bevoegd kennis te nemen van geschillen. Laurentius Coaching, Voerakker 3, 6713 SB, Ede Gld.