General Terms and Conditions Laurentius Coaching

 

Here you will find the General Terms and Conditions that apply to the products and services provided by Laurentius Coaching.

Laurentius Coaching, gevestigd te Voerakker 3, 6713 SB, Ede Gld, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83050450.


1. DEFINITIONS AND GENERAL
In the general terms and conditions, the following definitions apply:
? Maurice Laurentius Wallenburg: bedrijf Laurentius Coaching, handelende als zelfstandig gevestigd coach;
? Cliënt: de persoon aan wie door de coach advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
? Afnemer: de zakelijke relatie die deelneemt aan een coaching sessie, coaching traject, opleiding, cursus, programma, clinic, seminar, de (online) community;
? Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de coach wordt uitgeoefend;
? Arts: de huisarts of specialist door wie de Cliënt naar de coach is verwezen.
Laurentius Coaching geeft advies aan de Afnemer/Cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de Afnemer/Cliënt per direct op de hoogte gesteld.


2. APPLICABILITY OF GENERAL TERMS AND CONDITIONS
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (Cliënt) of een zakelijke relatie (Afnemer) die deelneemt aan een coaching sessie, coaching traject, opleiding, cursus, programma, clinic, seminar de community.
b. These General Terms and Conditions apply to every product and service of Laurentius Coaching.
c. Zowel door aanschaf van een product of dienst, alsook door deelname hieraan verklaart Afnemer/Cliënt akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden.
d. These General Terms and Conditions will only be left inapplicable in whole or in part if deviated from in writing.
e. Laurentius Coaching may change these General Terms and Conditions from time to time. The latest version is always the current version and is available on the Laurentius Coaching website (www.laurentiuscoaching.com). The General Terms and Conditions can be provided online upon request.
f. If a provision, or part of a provision, in these General Terms and Conditions (1) conflicts with a decision, law, regulation, treaty or European directive, (2) is deemed unreasonably onerous, or (3) on the basis of any decision, law, regulation, treaty or European directive is null and void, only the null or nullified provision or the void or nullified part of a relevant provision will not apply, and Laurentius Coaching is allowed to apply a replacement provision that is legally is permissible and corresponds as much as possible with the purport and content of the (partially) void or voided provision.
g. Afnemer/Cliënt gaat de overeenkomst, wanneer het product of dienst van Laurentius Coaching betrekking heeft tot het opleiden, coachen, faciliteren en/of begeleiden van coaches, aan in de hoedanigheid van een bedrijf. Afnemer/Cliënt kan dan geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.
h. Laurentius Coaching heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Afnemer/Cliënt te weigeren.
i. Laurentius Coaching reserves the right to deny access at all times, without further statement of reasons.

3. BASIC
Laurentius Coaching kan de Afnemer/Cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Laurentius Coaching de verwijzende arts, indien van toepassing, op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de Afnemer/Cliënt worden zonder toestemming van de Afnemer/Cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. Indien u gebruik maakt van onze diensten dan gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens en audio en/of video opnamen van sessies voor het uitvoeren van de door u gevraagde dienst.


4. AGREEMENT
a. Een overeenkomst tussen Laurentius Coaching en Afnemer/Cliënt ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Afnemer/Cliënt. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de Afnemer/Cliënt een e-mail voor het registratiesysteem en/of intakeformulier en indien van toepassing bepaalde delen van de website van Laurentius Coaching.
b. Voor Laurentius Coaching ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door de Afnemer/Cliënt aan al haar verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
c. Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Laurentius Coaching. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Afnemer/Cliënt kosten met zich meebrengen.
d. Een overeenkomst tussen Laurentius Coaching en een Afnemer/Cliënt kan, afhankelijk van het gekochte programma, bestaan uit: 1. Een coachingsessie of coachingtraject. 2. Een clinic, die voor een bepaalde tijd recht geeft op deelname aan een clinic, workshop of presentatie. 3. Een (online) programma, cursus en/of opleiding, welke voor een bepaalde tijd recht geeft op ontvangen van (online) informatie, kennis en kunde. 4. Een abonnement, dat in meerdere varianten voorkomt:
e. Gain and maintain monthly access to the Laurentius Coaching community. ii. A maintenance program by Laurentius Coaching. iii. Complete program with 1-on-1 coaching, training and matching access in the community.
f. Een Afnemer/Cliënt kan een abonnement/traject ten alle tijden vervangen door een hoger abonnement/traject. Een abonnement/traject vervangen door een lager abonnement/traject kan alleen tegen het einde van de looptijd van het betreffende abonnement. In het geval van een jaarabonnement heeft het nieuwe abonnement een looptijd van minimaal één jaar. Het oude abonnement komt te vervallen per ingangsdatum van het nieuwe abonnement.


5. SUBSCRIPTIONS AND ONE-TIME PURCHASES
a. A subscription, trajectory, program, education, course, clinic or any other form of service or product provided by Laurentius Coaching is personal and non-transferable.
b. Een abonnement, traject, programma, opleiding, cursus, clinic of enig andere vorm van dienst of product welke geleverd wordt door Laurentius Coaching is beperkt geldig. De individuele geldigheid wordt vermeld bij aanschaf van het programma. Tevens kan deze door de Afnemer/Cliënt opgevraagd worden bij laurentiuscoaching@gmail.com. Indien de geldigheid is verlopen, kan Afnemer/Cliënt hier geen aanspraak meer op doen.
c. Indien Afnemer/Cliënt een abonnement of traject heeft afgesloten waar een eenmalige aankoop bij is inbegrepen, en Afnemer/Cliënt heeft reeds in een eerder of later stadium betaald voor een eenmalige aankoop, zal hier geen verrekening van plaatsvinden.
d. De geldigheid van een abonnement of traject wordt niet opgeschort wanneer een Afnemer/Cliënt tijdens looptijd ervan een eenmalige aankoop bij Laurentius Coaching verricht.
e. Een abonnement voor bepaalde tijd is ten alle tijden opzegbaar tegen het einde van het abonnement en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.
f. Een abonnement voor onbepaalde tijd is ten alle tijden opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Mail hiervoor naar laurentiuscoaching@gmail.com.


6. ENTRY FEE, PRICES AND PAYMENT
a. Voor aanvang van de behandeling deelt Laurentius Coaching de Cliënt/Afnemer mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden, tenzij anders vermeld.
b. Laurentius Coaching is entitled to implement price increases if and insofar as unforeseen price-increasing circumstances occur after the agreement has been concluded.
c. Laurentius Coaching relies on the fact that a rate change can take place on January 1 of each calendar year.
d. Price increases do not affect subscriptions or routes that have already been taken out for a definite period of time, nor do individual services or products already purchased that are not subscriptions or routes.
e. Betaling aan Laurentius Coaching dient contant, via het online betalingssysteem of door overschrijving plaats te vinden. De Afnemer/Cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde diensten. De Afnemer/Cliënt dient de rekening voorafgaande de dienst plaatsvindt of anders volgens de schriftelijk overeengekomen betalingstermijn betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Laurentius Coaching gerechtigd het factuurbedrag met ? 25,00 administratiekosten te verhogen.
f. If the invoice has not been paid sixty days after the date, Laurentius Coaching is entitled to charge statutory interest on the amount owed with retroactive effect from the first day of indebtedness, as well as all costs related to the collection of the relevant claim, including expressly also includes costs for collection by a collection agency and judicial costs.
g. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Afnemer/Cliënt alle kosten, die Laurentius Coaching, of een door Laurentius Coaching ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Afnemer/Cliënt aan Laurentius Coaching verschuldigd is, aan Laurentius Coaching verschuldigd.
h. Laurentius Coaching heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Afnemer/Cliënt niet tijdig aan haar verplichten heeft voldaan.


7. CANCELLATION AND INCLUSION
a. De Afnemer/Cliënt kan de aangeschafte dienst of product binnen 14 dagen na inschrijving nog kosteloos annuleren, zolang de levering van de dienst of het product nog niet gestart is. Daarna kan er door Afnemer/Cliënt niet meer geannuleerd worden en is restitutie niet mogelijk. De betalingsverplichting blijft dus van kracht.
b. De Afnemer/Cliënt kan uitsluitend via de mail annuleren. Deze mail dient verstuurd te worden naar laurentiuscoaching@gmail.com.
c. Op de Afnemer/Cliënt rust de bewijslast voor het juist en tijdig uitoefenen van de annulering.
d. Indien de Afnemer/Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij Laurentius Coaching hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de Afnemer/Cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Laurentius Coaching geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Laurentius Coaching gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende dienst aan de Afnemer/Cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.
e. Laurentius Coaching has the right to suspend agreed services if circumstances beyond its control or of which Laurentius Coaching was not or could not have been aware at the start of the service to be provided or due to illness, is temporarily prevented from fulfilling obligations. . If the fulfillment becomes permanently impossible, the agreement can be dissolved for that part that has not yet been fulfilled. In that case, neither party is entitled to compensation for the damage suffered as a result of the dissolution.


8. INTELLECTUAL PROPERTY
a. Het intellectuele eigendom van al het materiaal dat door Laurentius Coaching verstrekt wordt is en blijft van Laurentius Coaching en mag niet worden overgedragen. Men mag het materiaal op geen enkele wijze vermenigvuldigen of verspreiden. Tevens mag de Afnemer/Cliënt geen persoonlijke inlogcodes en/of wachtwoorden delen met derden.
b. Alle uitingen van Afnemer/Cliënt zullen automatisch intellectueel eigendom worden van Laurentius Coaching. Let op: het is niet toegestaan om via Laurentius Coaching content te posten die als onrechtmatig, racistisch, discriminerend en/of obsceen beschouwd kan worden.
c. Afnemer/Cliënt zal de community, website, of enerlei andere communicatiebron van Laurentius Coaching gebruiken voor expliciet ongeautoriseerde commerciële uitingen. 

d. Afnemer/Cliënt respecteert het intellectueel eigendom van Laurentius Coaching.
e. Laurentius Coaching behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Afnemer/Cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Laurentius Coaching noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de Afnemer/Cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Afnemer/Cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Laurentius Coaching verstrekt zijn.


9. LIABILITY
a. Deelname door Afnemer/Cliënt aan een willekeurige dienst en/of product van Laurentius Coaching geschiedt op eigen risico.
b. Laurentius Coaching, haar medewerkers en ingehuurde krachten zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen van Afnemer/Cliënt aan of tijdens een (willekeurige) training, cursus, dienst en/of ander product.
c. Laurentius Coaching is also not liable for possible damage caused by other services or advice from Laurentius Coaching, its employees or hired employees.
d. Laurentius Coaching is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Afnemer/Cliënt mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een product en/of dienst van Laurentius Coaching. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico gevolgd.
e. Laurentius Coaching is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of na, een door Laurentius Coaching geïnduceerde training, product of dienst.
f. Een Afnemer/Cliënt dient zelf in te schatten of hij/zij/het geschikt is voor deelname aan een training, product of dienst.
g. Laurentius Coaching reserves the right, at its discretion, to exclude unsuitable participants from participating in a product, service and/or program.
h. Laurentius Coaching is niet verzekerd voor schade van een Afnemer/Cliënt. Een Afnemer/Cliënt, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een product en/of dienst.
i. De Afnemer/Cliënt doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een product en/of dienst is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
j. Het advies en/of de begeleiding van de coach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de Afnemer/Cliënt van door Laurentius Coaching verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Laurentius Coaching.
k. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Laurentius Coaching verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Laurentius Coaching nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Laurentius Coaching om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Laurentius Coaching te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Laurentius Coaching is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
l. Bij aanvaarden van advies en begeleiding van Laurentius Coaching heeft Afnemer/Cliënt kennisgenomen van deze algemene voorwaarden en is Afnemer/Cliënt op de hoogte dat Laurentius Coaching geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener is en in de praktijk dus geen medisch zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverleners.
m. Dat Afnemer/Cliënt op de hoogte is dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines. De sessies van Laurentius Coaching zijn geen vervanging van de behandelingen van een arts en/of specialist. Dat Afnemer/Cliënt geïnformeerd is dat de sessies van Laurentius Coaching nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of specialist van Afnemer/Cliënt.
n. Dat Afnemer/Cliënt heeft begrepen dat de diensten van Laurentius Coaching door Afnemer/Cliënt op vrijwillige basis wordt aanvaard, zonder garanties.
o. Afnemer/Cliënt duidelijk door Laurentius Coaching is geïnformeerd dat Afnemer/Cliënt niet stopt met haar medische behandeling(en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten.
p. Dat Afnemer/Cliënt begrijpt dat coaching, Laurentius Coaching, IEMT-behandelingen geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.
q. Dat Afnemer/Cliënt haar eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zult voortzetten of laten en Afnemer/Cliënt begrijpt dat Laurentius Coaching geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.


10. DISCLAIMER AND PRIVACY
a. Your privacy is very important to us. Laurentius Coaching does its utmost to protect your data. In order to be able to provide services to you and to guarantee our services to you, we do need a number of personal data from you. Laurentius Coaching processes this personal data because you use our services and/or because you provide it to us yourself. This also applies to audio and video recordings of, among other things, sessions. Laurentius Coaching uses this information for the following purposes: i. Providing and billing our services; ii. Sending our newsletters; provided you have registered for it; iii. Processing your order and informing you about its progress; iv. Storage of customer data in our database, in order to be able to execute the agreement between you and Laurentius Coaching; and to comply with legal retention periods, such as, for example, the fiscal retention obligation; v. Taking measures to improve the service; vi. The provision of information or offers;
b. If you wish, you can request all the information that Laurentius Coaching has in onlineafspraak.nl and gain insight into this. You can request information about this during your visit to our practice. There is no accessibility of others and you also have no access to the files of others.
c. Laurentius Coaching respecteert de privacy van haar Afnemer/Cliënt en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwde informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld. d.
d. The employees and/or hired workers of Laurentius Coaching and third parties engaged by it are obliged to respect the personality and/or confidentiality of the data.
e. Hoewel Laurentius Coaching de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van al haar communicatiemiddelen, kan Laurentius Coaching niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat. De Afnemer/Cliënt doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan de zijde van Laurentius Coaching sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
f. The websites of third parties referred to on our means of communication are not checked, created and/or maintained by Laurentius Coaching. Laurentius Coaching therefore does not accept any liability for the content of these referred sites.
g. De inhoud van de website, appsysteem en community is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website, of de inhoud daarvan, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laurentius Coaching.
h. The further Privacy Policy is further explained in the Privacy & Cookie Policy on the website (www.laurentiuscoaching.com).


11. COMPLAINTS
a. Een Afnemer/Cliënt dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Laurentius Coaching zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd, te melden bij Laurentius Coaching, en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Afnemer/Cliënt de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht kan uitsluitend naar laurentiuscoaching@gmail.com worden ingediend bij Laurentius Coaching.
b. The complaint must be fully and clearly described and accompanied by any means of evidence.
c. Laurentius Coaching beantwoordt de door Afnemer/Cliënt ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien Laurentius Coaching verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt Laurentius Coaching dit direct per e-mail aan de Afnemer/Cliënt na de constatering hiervan.
d. If the complaint cannot be resolved by mutual agreement, a dispute will arise in accordance with sector 12 of these General Terms and Conditions


12. DISPUTES AND APPLICABLE LAW
a. It is only possible to deviate from the General Terms and Conditions if this is confirmed in writing via Laurentius Coaching.
b. Dutch law applies to this agreement.
c. Op geschillen die voorkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, is alleen de burgerlijk rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de coach bevoegd kennis te nemen van geschillen. Laurentius Coaching, Voerakker 3, 6713 SB, Ede Gld.